FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior

  • Tiếng Anh

Hệ thống sản xuất

A2 Hà Nội Furniture Factory - Phân xưởng may bọc đệm

phan-xuong-sofa-14

 

phan-xuong-sofa-13

 

phan-xuong-sofa-12

 

phan-xuong-sofa-10

 

phan-xuong-sofa-9

 

phan-xuong-sofa-8

 

phan-xuong-sofa-6

 

phan-xuong-sofa-5

 

phan-xuong-sofa-4

 

phan-xuong-sofa-3

 

phan-xuong-sofa-2