FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior

  • Tiếng Anh

Hệ thống sản xuất

A2 Hà Nội Furniture Factory - Phân xưởng sản xuất nội thất sơn,dầu lau

phan-xuong-may-moc-1

 

phan-xuong-may-moc-0

 

phan-xuong-may-moc-2

 

phan-xuong-may-moc-3

 

phan-xuong-may-moc-6

 

phan-xuong-may-moc-7

 

phan-xuong-may-moc-5

 

phan-xuong-may-moc-8

 

phan-xuong-may-moc-9

 

son-va-dau-lau-2

 

son-va-dau-lau-3

 

son-va-dau-lau-4

 

son-va-dau-lau-5

 

son-va-dau-lau-7

 

son-va-dau-lau-8

 

son-va-dau-lau-9

 

son-va-dau-lau-10

 

son-va-dau-lau-12

 

boc-goi-sp-1

 

boc-goi-sp-2

 

boc-goi-sp-3

 

boc-goi-sp-4

 

boc-goi-sp-6