FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior FG INTERIOR | Hotels, Resorts, Coffee shop, Teahouse, Office Interior

  • Tiếng Anh

Chính sách nguồn nhân lực

Chính sách tuyển dụng
Chính sách tuyển dụng

23/03/2018

Chính sách tuyển dụng của FG interior được gói gọn trong 3 chữ " Tâm - Tầm - Tài ". Chữ " Tâm " chính là tấm lòng rộng lượng, biết yêu thương, san sẻ...

Xem thêm
Chính sách đào tạo
Chính sách đào tạo

23/03/2018

Cán bộ nhân viên của FG interior sẽ được tham gia các khóa đào tạo văn hóa của công ty, đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng làm việc và kỹ năng mềm...

Xem thêm
Chính sách đãi ngộ
Chính sách đãi ngộ

23/03/2018

FG rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống...

Xem thêm